Категории

Промоции

PrestaShop

Гаранционни условия

Гаранционният срок e 24 месеца за всички продукти, предлагани от фирма ПИПБРАДЪРС ООД. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка. При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Отказ от гаранционно обслужване

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи: При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта (при наличие на такава). Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми. При неправилен монтаж от потребителя. Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт. При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, предмети или др. При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействията извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза. При използване на стоката не по предназначение. При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин. При предявяване рекламация, представител на магазин gardenex.bg може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин gardenex.bg. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията (възстановяване на сумата, замяна на продукта, ремонт на продукта), съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: гаранционна карта; касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Рекламацията може да бъде предявена не по-късно от 2 седмици от установяване на несъответствието. Ние приемаме рекламацията, ако тя е предявена своевременно. Ако gardenex.bg приеме, че рекламацията е основателна тя ще бъде удовлетворена съгл. Чл.113 и 114 от ЗЗП.